Berichten van het bestuur

De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG) omvat een gezelschap van (para)medici, filosofen en ethici dat is ontstaan uit universitair werkende docenten die zich aanvankelijk hadden verenigd in een landelijk beraad. De oprichting vond formeel plaats op 2 december 1982 waarbij de statuten werden vastgelegd in een notariële akte. Daarin werd opgenomen dat de Vereniging zich ‘ten doel stelt het bevorderen van wijsgerige bezinning op geneeskunde en gezondheidszorg alsmede het stimuleren van onderzoek en onderwijs in het betreffende terrein’. De verder genoemde doelstelling om jaarlijks een congres te organiseren over velerlei onderwerpen is gehaald, het stimuleren van onderzoek en onderwijs is echter achtergebleven, hoewel vele leden zich individueel inspannen om vanuit hun professie wijsgerige en ethische bezinning te bevorderen binnen medische curricula van de universiteiten en hogescholen Een aantal van haar leden ontwikkelt vanuit hun vakgebied buiten de vereniging om een herkenbare filosofische of ethische visie op het medisch handelen en manifesteert zich daarmee landelijk en daarbuiten.

Vanaf 1985 is de VFG enige jaren aangesloten geweest bij de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Financiële redenen echter noopten uiteindelijk het lidmaatschap na vijf jaren weer op te zeggen. Bovendien is de Vereniging geen echte wetenschappelijke vereniging.

De Vereniging streeft ernaar congresonderwerpen te publiceren in een tijdschrift of te bundelen in een boek. In 1986 startte zij met de publikatiereeks Scripta Medico-Philosophica met een verschijningsfrequentie van twee keer per jaar. Deze publicatie heeft zich echter niet kunnen handhaven. Er bestaat nu een collectief abonnement op het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, dat indertijd begonnen is als Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek. Jaarlijks wordt hierin een congresverslag opgenomen. Afgelopen jaren is een themanummer over het gehouden jaarcongres, dat altijd in het najaar plaats vindt, in dit tijdschrift verschenen. Ook werd tweemaal een boek uitgeven over een congresonderwerp, te weten over Placebo en over de Dood. Regelmatig verschijnen elektronische nieuwsbrieven (alerts) waarin voor het aandachtsgebied relevante congressen of symposia worden aangekondigd. Op een website zijn er links met instellingen die analoge doelstellingen nastreven als de VFG.

In een recente mission statement benadrukt de VFG nog eens dat zij zich ten doel stelt actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen probeert zij de structuur van het debat te verhelderen en beargumenteerde meningsvorming te bevorderen. Zij richt zich daarbij op een brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntenorganisaties en overige geïnteresseerden. Het ledenaantal is al jaren constant en bedraagt ongeveer 150. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die is geïnteresseerd in de filosofie van de geneeskunde.